Βασική λίπανση Σιτηρών, με επιπλέον διαχείριση της φυσιολογίας τους

Το σιτάρι (Triticum ssp.), είναι η τρίτη σημαντικότερη καλλιέργεια σιτηρών παγκοσμίως, αποτελώντας βασικό στοιχείο διατροφής για το 36% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σήμερα, η έκταση καλλιέργειάς του ξεπερνά κάθε άλλη καλλιέργεια. Προκειμένου το σιτάρι να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες ενός αυξανόμενου πληθυσμού (αύξηση κατά 1,15% ετησίως), η προβλεπόμενη ζήτηση για το έτος 2022, ανέρχεται σε 1 δις τόνους. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το σιτάρι κατέχει πρωτεύουσα θέση στην παγκόσμια διατροφή, είναι η δυνατότητα εξασφάλισης πάνω από το 20% των απαραίτητων θερμίδων και πρωτεϊνών στον άνθρωπο, όπως και η ευκολία μεταφοράς και η ικανότητας διατήρησής του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στην Ελλάδα, το σκληρό σιτάρι (Triticum ssp. durum), καλλιεργείται σήμερα σε εκτάσεις 3.450.000 στρεμμάτων σε σχέση με το μαλακό σιτάρι (Triticum ssp. aestivum L.), το οποίο καλλιεργείται σε εκτάσεις 1.225.000 στρεμμάτων.

Η βασική λίπανση των χειμερινών σιτηρών, θεωρείται πλέον μία καθιερωμένη και αρκετά κρίσιμη καλλιεργητική πρακτική, για την ανάπτυξή τους. Αποσκοπεί στην επιτάχυνση της πρώτης ανάπτυξης, στην ταχύτερη ανάπτυξη των ριζιδίων (καλύτερη δικτύωση στο έδαφος) και στην ενίσχυση, μετέπειτα, του αδελφώματος. 

Κατά τη βασική λίπανση, Άζωτο και Φώσφορο δρουν συνεργαστικά, ευνοώντας σημαντικά την πρώιμη ανάπτυξη των φυτών του σιταριού. Το Άζωτο ως απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο, καθορίζει χαρακτηριστικά όπως το αδέλφωμα, τον αριθμό των στάχεων, τον αριθμό των σπόρων ανά στάχυ και την περιεκτικότητα των σπόρων σε πρωτεΐνη (στοιχείο ποιότητας). Ο Φώσφορος επηρεάζει σημαντικά την ενίσχυση του ριζικού συστήματος και την βελτίωση της αντοχής των φυτών στο αβιοτικό stress και στο πλάγιασμα. Κατά τη βασική λίπανση χορηγείται το 1/2 ή το 1/3 των συνολικών Αζωτούχων απαιτήσεων και όλη η ποσότητα του απαιτούμενου Φωσφόρου.

Το Κάλιο, δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται στη βασική λίπανση (τα περισσότερα ελληνικά εδάφη είναι Καλιούχα), εκτός εάν κριθεί απαραίτητο μέσω της εδαφοανάλυσης και του τοπικού γεωπόνου συμβούλου.

Έτσι, η κατάλληλη επιλογή της βασικής λίπανσης  του σιταριού, θα διασφαλίσει τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, την αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης θρεπτικών συστατικών (NUE), την ενίσχυση της απόδοσης / ποιότητας και τέλος την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος.

Η Φυτοθρεπτική βρίσκεται πάντα σε αναζήτηση καινοτόμων λιπασμάτων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και μπορούν να δώσουν λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα θρέψης των σιτηρών. 

Τα καινοτόμα προϊόντα θρέψης STAMPA, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Φυτοθρεπτικής με την εταιρεία Stoller USA και αποτελούν συνδυασμό της εξελιγμένης τεχνολογίας Stoller και της τεχνογνωσίας και εμπειρίας της Φυτοθρεπτικής. Το τεχνολογικό πλεονέκτημα στα κοκκώδη λιπάσματα της σειράς Stampa, βασίζεται στην ενσωμάτωση Ρυθμιστών Ανάπτυξης τεχνολογίας Stoller και στη δυνατότητα να στοχεύουν με πληρότητα και ακρίβεια, τόσο στη διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας των φυτών, όσο και στη βελτιστοποίηση της λίπανσης.

Με την εφαρμογή των κοκκωδών λιπασμάτων της σειράς Stampa επιτυγχάνεται:

Η ποσότητα, ο τύπος και ο χρόνος εφαρμογής του λιπάσματος πρέπει να ακολουθείται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου. Γιατί η ορθολογική λίπανση είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων:

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ