Φασολιά

Φασολιά

Η Φασολιά ανήκει στην οικογένεια Fabaceae. Τα είδη και οι ποικιλίες κατηγοριοποιούνται στο Phaseolus Vulgaris (κοινό φασόλι) και στο Phaseolus Coccineus (πολυανθές φασόλι), στο οποίο περιλαμβάνονται τα φασόλια γίγαντες και καλλιεργείται σε μικρότερη έκταση. Η φασολιά είναι ένα ετήσιο, ποώδες και επιπολαιόριζο φυτό. Στις ρίζες παρουσία των κατάλληλων αζωτοβακτηρίων σχηματίζονται τα φυμάτια, στα οποία γίνεται συμβιωτική δέσμευση Αζώτου, η οποία όμως καθίσταται ανεπαρκής για τη συνολική θρέψη Αζώτου της καλλιέργειας. Συνεπώς, σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η Αζωτούχος λίπανση με παράλληλη προσθήκη Φωσφόρου, Καλίου, Ασβεστίου και Μαγνησίου και Ιχνοστοιχείων. Η ορθολογική θρέψη είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς παράγοντες έτσι ώστε να αυξήσουμε την ανάπτυξη και παραγωγικότητα της Φασολιάς. Η ορθολογική όμως λίπανσή της είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων. Το πρόγραμμα θρέψης θα πρέπει να στοχεύει στη βελτιστοποίηση των εισροών, στην αύξηση της απόδοσης, της ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον τη γονιμότητα του εδάφους και τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας.

Πρόγραμμα Θρέψης

Πρόγραμμα Θρέψης

Οι δόσεις και τα στάδια ανάπτυξης είναι ενδεικτικά και αναπροσαρμόζονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου. Γιατί η ορθολογική λίπανση εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

  • Αναμενόμενη απόδοση
  • Χαρακτηριστικά εδάφους
  • Πυκνότητα φύτευσης
  • Συνθήκες περιβάλλοντος
  • Στάδιο ανάπτυξης
  • Καλλιεργητική διάρκεια
  • Ποικιλία
X