Ελιά

Ελιά

Η Ελιά (Olea Europaea L.)

Είναι ένα φυτό αιωνόβιο, υποτροπικό, αειθαλές και ανεμόφιλο. Το ύψος του δένδρου, μπορεί να φτάσει τα 15 – 20 m και ο χρόνος ζωής του, κυμαίνεται από δεκάδες έως εκατοντάδες χρόνια. Είναι ένα δένδρο ευπροσάρμοστο σε ξηροθερμικές συνθήκες και σε ένα μεγάλο εύρος εδαφών.

Ωστόσο, η ορθολογική θρέψη και η ισορροπημένη άρδευση, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξή του.

Τα κύρια παραγόμενα προϊόντα, είναι το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές. Το ελαιόλαδο, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται ως βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, αφού αποτελεί πλούσια πηγή ενέργειας (9,3 kcal /gr), με σημαντικά οφέλη για την υγεία του ανθρώπου. Η ιδανική σχέση κορεσμένων και μονοακορέστων λιπαρών οξέων, η καλή σχέση μεταξύ́ βιταμίνης Ε και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, η μεγάλη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ενώσεις, σε λινελαϊκό οξύ (>10%) και σε υδρογονάνθρακες που βοηθούν τον ανθρώπινο μεταβολισμό, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του ελαιόκαρπου, που του προσδίδουν ιδιαίτερη διαιτητική αξία.

Η ελιά καλλιεργείται σε ευρεία έκταση στις περιοχές του Ελλαδικού χώρου (60% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων), απασχολώντας ένα μεγάλο κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού, με μέση απόδοση τα 300 kg /στρέμμα.

Προσαρμοστικότητα

Η ελιά αναπτύσσεται και καρποφορεί ικανοποιητικά, σε ένα μεγάλο εύρος εδαφών. Αποδίδει όμως σημαντικά καλύτερα, σε εδάφη αμμοαργιλώδη (SC) και ουδέτερα – ελαφρώς αλκαλικά (pH 7 – 8). Επιπρόσθετα, ως προς την αλατότητα του εδάφους, παρουσιάζει μέτρια αντοχή. Προσαρμόζεται ικανοποιητικά σε συνθήκες μέτριων θερμοκρασιών κατά τον χειμώνα, ενώ θερμοκρασίες κάτω των – 7  °C, είναι ζημιογόνες. Το ψύχος λειτουργεί ως παράγοντας άρσης του ληθάργου. Επιπλέον, είναι ένα δένδρο υψηλής αντοχής στη ξηρασία, με μέγιστες θερμοκρασίες ανάπτυξης, τους 40 – 42 °C. Σε γενικές γραμμές, απαιτεί ώρες θερμοκρασίες από 10 – 13 °C.

 

 

 

Για την άριστη ανάπτυξη και τη μέγιστη αξιοποίηση του γενετικού δυναμικού των ελαιόδεντρων, απαιτείται η κάλυψη των θρεπτικών απαιτήσεών τους, στο σωστό στάδιο και στην ιδανική ποσότητα – αναλογία.

Προσαρμοστικότητα
Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Η ορθολογική θρέψη της ελιάς, είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους, έτσι ώστε να αυξήσουμε την ανάπτυξη και την παραγωγικότητά της. Ένα ορθολογικό πρόγραμμα θρέψης θα πρέπει να στοχεύει στην βελτιστοποίηση των εισροών, στην αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα να προστατεύει το περιβάλλον, τη γονιμότητα του εδάφους και τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας.

Υπό ομαλές συνθήκες ο ετήσιος βιολογικός κύκλος της ελιάς, διαιρείται στα ακόλουθα στάδια:

 • Χειμερινός λήθαργος (αναστολή βλαστιτικής αύξησης).
 • Εαρινοποίηση (επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών στη διαφοροποίηση των οφθαλμών).
 • Διαφοροποίηση των οφθαλμών από τα μέσα του χειμώνα.
 • Έναρξη νέας βλάστησης και άνθηση.
 • Αρχική ανάπτυξη των καρπών.
 • Σκλήρυνση του πυρήνα.
 • Καλοκαιρινή διάπαυση (αναστολή βλαστιτικής αύξησης).

Προϊόντα θρέψης που εφαρμόζονται στη σωστή ποσότητα, στο σωστό φαινολογικό στάδιο, με τον ιδανικό τύπο, ενισχύουν σημαντικούς καλλιεργητικούς παράγοντες, όπως η ανάπτυξη των ανθικών καταβολών, η εξισορρόπηση φορτίου – βλάστησης, η ενίσχυση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και η επαρκής κάλυψη των θρεπτικών απαιτήσεων.

Επιπλέον, συνδυαστικά με το προσεκτικό κλάδεμα, η ορθολογική λίπανση μετριάζει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας (φαινόμενο κατά το οποίο µία χρονιά υψηλής παραγωγής, διαδέχεται µία χρονιά χαμηλής απόδοσης), εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο, ομαλοποίηση της παραγωγής από χρονιά σε χρονιά.

Συνιστάται ωστόσο πριν από την εφαρμογή των λιπάνσεων, η ακριβής γνώση τόσο των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, όσο και των αποτελεσμάτων της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης.

Βασική Λίπανση

Βασική Λίπανση

Η βασική λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας πραγματοποιείται τον χειμώνα (τέλη Νοέμβρη – μέσα Φλεβάρη) και αποτελεί πλέον μία καθιερωμένη και αναγκαία καλλιεργητική πρακτική, αποσκοπώντας σε Ισορροπημένη λίπανση Αζώτου (N), Φωσφόρου (P2O5), Καλίου (K2O), Μαγνησίου (MgO) και Βορίου (B).

 • Η διαφοροποίηση των οφθαλμών, στάδιο αρκετά κρίσιμο για την ελιά, συμπίπτει με το παραπάνω διάστημα, στο οποίο η επάρκεια του Αζώτου είναι εξαιρετικά σημαντική.
 • Σύμφωνα με αναφορές, σε ξηρικές ελαιοφυτείες, με τη βασική λίπανση, εφαρμόζεται όλη η ποσότητα του λιπάσματος Μακροθρεπτικών και Μικροθρεπτικών συστατικών.
 • Σε αρδευόμενες, και ειδικά σε βρώσιμες ποικιλίες, συνιστάται η χορήγηση του 2/3 του συνολικού Αζώτου, με το Κάλιο να εφαρμόζεται τμηματικά τόσο προγενέστερα, όσο και σε μεταγενέστερα στάδια.
 • Ωστόσο, η σύγχρονη καλλιεργητική πρακτική, κατέστησε περισσότερο συνήθη τη χρήση σύνθετων NPK λιπασμάτων, γενικής σχέσης 3:1:2, με κατάλληλους τύπους απόλυτα προσαρμοσμένους στις διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης της ελαιοκαλλιέργειας.

Σημειώνεται πως η χορήγηση λιπασμάτων βραδείας απελευθέρωσης Αζώτου, δίνει άριστα αποτελέσματα καθώς εξασφαλίζει επάρκεια Αζώτου, σε όλα τα κρίσιμα καλλιεργητικά στάδια. Δείτε τους προτεινόμενους τύπους των εξειδικευμένων μας προϊόντων θρέψης, στο πρόγραμμα θρέψης της ελιάς!

Επιφανειακή Λίπανση

Επιφανειακή Λίπανση

Στην περίπτωση των αρδευόμενων ελαιώνων, εφόσον κριθεί απαραίτητο, συνιστάται η εφαρμογή επιφανειακής λίπανσης Αζώτου, μετά το φαινολογικό στάδιο της καρπόδεσης. Όπως και παραπάνω,  η χορήγηση λιπασμάτων βραδείας απελευθέρωσης Αζώτου, δίνει και στην περίπτωση των επιφανειακών εφαρμογών άριστα αποτελέσματα.

 

Στην περίπτωση των ελαιώνων βρώσιμων ποικιλιών, συνιστάται η επιπρόσθετη χορήγηση Καλιούχου λιπάσματος (Ιούνιος – Αύγουστος), για την ενίσχυση της ελαιοπεριεκτικότητας, του μεγέθους του καρπού και των διαλυτών στερεών.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις πρόληψης και αντιμετώπισης τροφοπενίας Βορίου, σε αγρό επαρκούς εδαφικής υγρασίας, συνιστάται η επιφανειακή χορήγηση Βόρακα. Στην περίπτωση χαμηλής εδαφικής υγρασίας, το Βόριο εφαρμόζεται διαφυλλικά.

 

Διαφυλλικές Εφαρμογές

Οι διαφυλλικές εφαρμογές λίπανσης της ελιάς, συμπληρώνουν τη βασική και την επιφανειακή εφαρμογή, στοχεύοντας κυρίως στη βελτίωση των διαδικασιών  της ανθοφορίας και της καρπόδεσης. Τα συγκεκριμένα στάδια θεωρούνται κρίσιμα για την παραγωγή και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

Βασίζονται στην κάλυψη των αυξημένων θρεπτικών απαιτήσεων τόσο σε Μακροστοιχεία, όσο και Ιχνοστοιχεία. Θρεπτικά συστατικά όπως το Άζωτο (Ν), ο Φώσφορος (P), το Κάλιο (Κ), το Ασβέστιο (Ca), το Βόριο (B) (θρεπτικό στοιχείο κλειδί στην καρπόδεση), το Μαγνήσιο (Mg) και ο Ψευδάργυρος (Zn), πρέπει να εφαρμοστούν στα κατάλληλα στάδια, σε συγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

Η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης και βιοδιεγερτών, όπως τα αμινοξέα, οι φυτικές ορμόνες και τα εκχυλίσματα φυκών, είναι απαραίτητα για την βελτίωση της ορμονικής ισορροπίας, την μείωση του αβιοτικού stress και την καλύτερη αφομοίωση θρεπτικών συστατικών. Στόχος είναι η ενίσχυση της καρπόδεσης και της καρποφορίας και κατά συνέπεια της παραγωγής.

Μετασυλλεκτικές εφαρμογές

Μετασυλλεκτικά πλέον, σύμφωνα με αρκετές αναφορές συνιστώνται μία με δύο διαφυλλικές εφαρμογές Ιχνοστοιχείων και κυρίως Ψευδαργύρου (Zn), με στόχο την ενίσχυση της αποθησαύρισης των θρεπτικών συστατικών και σακχάρων στο ριζικό σύστημα και στο ξύλο, για μεταγενέστερη χρήση τους την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Εάν αυτές γίνουν στο κατάλληλο στάδιο, τα αποτελέσματα που έχουν παρατηρηθεί στις παραμέτρους έκπτυξη των οφθαλμών, ανθοφορία και καρπόδεση είναι θεαματικά.

 

Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία

Άζωτο (Ν), Φώσφορος (P2O5), Κάλιο (K2O), Μαγνήσιο (MgO), Βόριο (Β) και Ψευδάργυρος (Zn), είναι τα κύρια θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για  την ελιά.

Από τα μακροθρεπτικά συστατικά, πιο κρίσιμα είναι:

 • Άζωτο (Ν): αποτελεί για την ελιά το σημαντικότερο από τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βλάστηση και την παραγωγή της. Ευνοεί τη βλάστηση, τη διαφοροποίηση των οφθαλμών και τέλος την απόδοση. Η σημαντικότερη βέβαια επίδρασή του, αφορά στην αύξηση του ποσοστού των τέλειων ανθέων. Η έλλειψη Αζώτου στα κρίσιμα στάδια, οδηγεί σε μειωμένη καρποφορία ή σε παρενιαυτοφορία.
 • Κάλιο (K2O): απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για πολλές φυσιολογικές διεργασίες της ελαιοκαλλιέργειας, όπως η ρύθμιση του κυτταρικού ωσμωτικού δυναμικού και η ενεργοποίηση ενζύμων που εμπλέκονται στη φωτοσύνθεση, τη διαπνοή και την αναπνοή. Η επαρκής θρέψη Καλίου εξασφαλίζει αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις. Επιπλέον, επηρεάζει τα φυσιολογικά, τα ποιοτικά και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καρπών, γι’ αυτό και είναι ευρέως γνωστό ως «θρεπτικό στοιχείο ποιότητας». Η ανεπάρκειά του, μειώνει άμεσα την παραγωγή και επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι.
 • ενώ τα ενήλικα δένδρα χρειάζονται λιγότερο Φώσφορο (P2O5): επιδρά σε όλες τις φυσιολογικές διεργασίες του δένδρου (παροχή ενέργειας), στην καρπόδεση, στη συγκράτηση των ανθέων και στην πρωίμιση της παραγωγής.
 • Μαγνήσιο (MgO): κρίσιμο θρεπτικό στοιχείο για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, συμβάλλοντας επιπλέον στην πρωτεϊνοσύνθεση και στη μεταφορά του Φωσφόρου και υδατανθράκων.

Σε όξινα εδάφη απαιτούνται επιπλέον:

 • εφαρμογές Ασβεστίου (CaO).
 • ενώ όταν το Κάλιο πλεονάζει, απαιτείται χορήγηση Αμμωνιακού Αζώτου (NH4+).

 

Από τα μικροθρεπτικά συστατικά, το Βόριο (Β) είναι το πιο σημαντικό Ιχνοστοιχείο για την Ελιά. Είναι απαραίτητο στοιχείο για την ομαλή εξέλιξη της ανθοφορίας, της επικονίασης και της καρπόδεσης. Η έλλειψή του, αποτελεί τη συχνότερη τροφοπενία της ελιάς. Η επίδρασή του μάλιστα είναι άμεση, υποβαθμίζοντας την παραγωγική δυνατότητα του ελαιώνα και μειώνοντας σημαντικά την απόδοση. Εάν η τροφοπενία δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, τα φύλλα κιτρινίζουν ολικά, αποκτούν ένα χαρακτηριστικό καφέ χρώμα στην κορυφή τους και τελικά πέφτουν. Ακόμα και σε περιπτώσεις ηπιότερης ανεπάρκειας Βορίου, μερικοί καρποί μπορεί να ωριμάσουν κανονικά, αλλά οι περισσότεροι θα πέσουν πρόωρα ή θα είναι παραμορφωμένοι. Συνεπώς, η προσθήκη Βορίου κατά την βασική λίπανση της ελιάς, θεωρείται πλέον απαραίτητη. Θεαματικά αποτελέσματα δίνουν επίσης και οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με Βόριο κατά το στάδιο της ανθοφορίας.

Παράλληλα η συνεισφορά του Ψευδαργύρου (Zn) είναι αρκετά σημαντική. Ο Ψευδάργυρος συμμετέχει καθοριστικά σε αρκετές μεταβολικές διεργασίες της ελιάς, διαδραματίζοντας σπουδαίο ρόλο στη σύνθεση της Τρυπτοφάνης, πρόδρομη ένωση της Αυξίνης (ΙΑΑ). Η έλλειψη Ψευδαργύρου, είναι αρκετά συνηθισμένη σε ασβεστούχα εδάφη.

Για τη φυσιολογική εξέλιξη, την άριστη ανάπτυξη και τη μέγιστη παραγωγικότητα των ελαιόδεντρων, η προσθήκη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στην ιδανική ποσότητα και αναλογία, είναι απαραίτητη.

Ένα πλήρες πρόγραμμα θρέψης της ελαιοφυτείας, περιλαμβάνει την προσθήκη προϊόντων θρέψης τόσο μέσω του εδάφους, όσο και μέσω του φυλλώματος. Ως εφαρμογές εδάφους, οι βασικές και επιφανειακές λιπάνσεις, αποτελούν πλέον απαραίτητες καλλιεργητικές πρακτικές για την εξέλιξη της καλλιέργειας, ενώ οι διαφυλλικές εφαρμογές, συμπληρώνουν τις παραπάνω, στοχεύοντας στην περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, της ανάπτυξης του καρπού και της συγκέντρωσης μεγαλύτερης ελαιοπεριεκτικότητας. Παράλληλα, καθοριστικές είναι και οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές, οι οποίες στοχεύουν στην αποθησαύριση θρεπτικών στοιχείων στη ρίζα και στο ξύλο, για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Η αποτελεσματικότητα των λιπάνσεων και οι απαραίτητες διορθώσεις, γίνονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου.

Γιατί η ορθολογική λίπανση της ελιάς εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

 • Ιδιομορφία περιοχής.
 • Φυσικοχημικές ιδιότητες εδάφους.
 • Μακροχρόνιες παρατηρήσεις.
 • Ύψος βροχοπτώσεων.
 • Ηλικία δένδρων.
 • Έτος καρποφορίας – φορτίο.
 • Παρενιαυτοφορία.
 • Φυλλοδιαγνωστική.
Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία

Θρεπτικές ανάγκες της ελιάς

Απομάκρυνση εδαφικών θρεπτικών συστατικών ανά 100 kg ελαιοκάρπου (μέση εκτίμηση)

 • Άζωτο
  (N) 0,9 Kg
 • Φώσφορος
  (P2O5) 0,2 Kg
 • Κάλιο
  (K2O) 1Kg
 • Ασβέστιο
  (CaO) 0,4Kg

Χαρακτηριστικές τιμές φυλλοδιαγνωστικής για την ελιά

Μακροθρεπτικά (% ξηράς ουσίας) Τροφοπενία (ανεπάρκεια) Ορθολογική Θρέψη (επάρκεια) Μικροθρεπτικά (ppm) Τροφοπενία (ανεπάρκεια) Ορθολογική Θρέψη (επάρκεια)
Άζωτο (N) <1,4 1,5-2,0 Βόριο (B) <14 20-50
Φώσφορος (P2O5) <0,08 0,13
Κάλιο (K2O) <0,4 0,8-1,0
Ασβέστιο (CaO) <0,5 1,0-1,5
Μαγνήσιο (MgO) <0,06 0,10-0,14
Πρόγραμμα Θρέψης

Πρόγραμμα Θρέψης

Η Φυτοθρεπτική έχει αναπτύξει ένα πλήρες πρόγραμμα βασικών, επιφανειακών και διαφυλλικών λιπάνσεων σε σχέση με την ολοκληρωμένη και ορθολογική θρέψη της ελαιοκαλλιέργειας.

Σημειώνεται ότι τόσο ο συγκεκριμένος οδηγός, όσο και το πρόγραμμα θρέψης, χρησιμεύουν μόνο για παροχή γενικών και κατευθυντήριων πληροφοριών.

Η αποτελεσματικότητα των λιπάνσεων και οι απαραίτητες διορθώσεις, γίνονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου.

Γιατί η ορθολογική λίπανση της ελιάς εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

 • Ιδιομορφία περιοχής.
 • Φυσικοχημικές ιδιότητες εδάφους.
 • Μακροχρόνιες παρατηρήσεις.
 • Ύψος βροχοπτώσεων.
 • Ηλικία δένδρων.
 • Έτος καρποφορίας – φορτίο.
 • Παρενιαυτοφορία.
 • Φυλλοδιαγνωστική.
X