Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έρευνα

Ο κατάλογος των προϊόντων της Φυτοθρεπτικής εμπλουτίζεται συνεχώς, με γνώμονα τη συνεχή αναζήτηση καινοτόμων και αειφόρων λύσεων που δίνουν απαντήσεις στις προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας.

Η εταιρεία επενδύει από το 1989 σε συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, εξασφαλίζοντας μια πολύτιμη ροή πληροφοριών σχετικών με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της θρέψης των φυτών. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας στην αγορά.

Η φιλοσοφία της Φυτοθρεπτικής για πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις στα ζητήματα θρέψης των καλλιεργειών, είναι προσανατολισμένη στη σύνδεση έρευνας-παραγωγής. Η κατεύθυνση αυτή αποτελεί μονόδρομο για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο πρωτογενής τομέας είναι και ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας.

INTOMED

2019 - 2022

On going project, Role: Partner

Το ερευνητικό πρόγραμμα INTOMED (Innovative tools to combat crop pests in the Mediterranean) έχει ως στόχο να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για την ενίσχυση της αντοχής των καλλιεργειών σε εχθρούς και παθογόνα σημαντικών καλλιεργειών της Μεσογείου. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της μελέτης συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων φυτών-μικροοργανισμών και εχθρών-ασθενειών. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 9 ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς εταίρους από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Τυνησία. Η Φυτοθρεπτική συμμετέχει στο πρόγραμμα INTOMED με ενέργειες όπως η αξιολόγηση των νέων εργαλείων ενίσχυσης αντοχής των φυτών σε πειραματικούς αγρούς (Πακέτο εργασίας 6 – Work package 6), η οικονομική ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς σε προϊόντα βιολογικής καταπολέμησης και η μελέτη της κοινωνικής αποδοχής των νέων εργαλείων από τους καταναλωτές (Πακέτο εργασίας 7 – Work package 7). Η Φυτοθρεπτική με αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στον καθορισμό της στρατηγικής διασφάλισης της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

ARISTO

2020 – 2023

On going project, Role: Non - academic beneficiary

Το πρόγραμμα ARISTO (A European Industry - Academia Network for Revising and Advancing the Assessment of the Soil Microbial Toxicity of Pesticides) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα χορήγησης Ευρωπαϊκών «Βιομηχανικών Διδακτορικών» (European Industrial Doctorates) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Δράση Marie Skłodowska-Curie - Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (Innovative Training Networks). Το πρόγραμμα ARISTO συγκεντρώνει την τεχνογνωσία της βιομηχανίας (9 εταιρίες συνεργάτες) και της ακαδημαϊκής κοινότητας (7 ακαδημαϊκοί συνεργάτες) από 8 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ελβετία, Σουηδία και Ισραήλ) με σκοπό να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά οικοτοξικολόγων-εδαφολόγων. Στόχος του προγράμματος ARISTO, είναι να αναπτύξει εργαλεία, μεθόδους και διαδικασίες για την αξιολόγηση της τοξικότητας των φυτοφαρμάκων στους μικροοργανισμούς του εδάφους, με τον πιο ολοκληρωμένο και έγκυρο τρόπο. Το ARISTO φέρνει καινοτομίες στην έρευνα και ταυτόχρονα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων των φυτοφαρμάκων. H συνεισφορά της Φυτοθρεπτικής στο πρόγραμμα είναι να συν-επιβλέπει μαζί με το Πανεπιστήμιο Catholique de Louvain (UCL) του Βελγίου τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα που θα μελετήσει in vitro, την τοξικότητα διαφόρων φυτοφαρμάκων (δραστικών ουσιών) στα στάδια του κύκλου ζωής φυλογενετικά διαφορετικών στελεχών δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων (Arbuscular Mycorrhizal Fungi) και να αποσαφηνίσει τον μηχανισμό τοξικότητας σε αυτούς (Πακέτο εργασίας 4 – Work Package 4). Από τα βασικά παραδοτέα είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και τυποποίηση ενός kit για in vitro δοκιμές για τη συστηματική εκτίμηση της τοξικότητας των φυτοφαρμάκων, χρησιμοποιώντας ως μικροβιακή ομάδα δείκτη τους δενδρόμορφους μυκορριζικούς μύκητες (Arbuscular Mycorrhizal Fungi).

MIMIN

2018 – 2021

On going project, Role: Co-ordinator

Το ερευνητικό πρόγραμμα MIMIN (Mixed microbial inocula for vegetable production in the Western Peloponnese – application to soil, propagating material, hydroponics, enhanced growth substrates) στο πλαίσιο του Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK) αφορά στην απομόνωση ενδομυκορρυζικών μυκήτων ριζοσφαιρικών/ενδοριζικών βακτηρίων από τις ριζόσφαιρες καλλιεργούμενων κηπευτικών στη δυτική Πελοπόννησο, στον χαρακτηρισμό τους, στην αξιολόγηση συνδυασμών τους και στη διερεύνηση της εφαρμογής τους σε παραγωγή κηπευτικών υψηλής εμπορικής αξίας, σε οργανικά και ανόργανα υποστρώματα ανάπτυξης και σε διαδικασίες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών. Στόχοι του έργου είναι η παραγωγή ντόπιων μικτών μικροβιακών εμβολίων και η εφαρμογή και αξιοποίησή τους για την παραγωγή υπαίθριων και θερμοκηπιακών κηπευτικών στη Δυτική Πελοπόννησο, όπως και για την παραγωγή προεμβλιασμένου πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών και για την ανάπτυξη οργανικού προϊόντος compost με συμβατό συνοδό σκεύασμα μικροβιακού εμβολίου. Η Φυτοθρεπτική σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εμπλέκεται στο έργο ως συντονιστής του πακέτου εργασίας 2 (Work package 2) το οποίο αφορά: 1. Την επιλογή κατάλληλων αγροτεμαχίων και θερμοκηπιακών χώρων σε συνεργασία με τη Γεωργική Ανάπτυξη. 2. Τη λήψη δειγμάτων και τη μεταφορά τους για άμεση αναπαραγωγή ενδομυκορριζικών μυκήτων σε φυτά παγίδες. 3. Την απομόνωσή τους σε καθαρές καλλιέργειες σε φυτοδοχεία. 4. Την αξιολόγηση εμβολίων σε φυτοδοχεία (μαρούλι, τομάτα, αγγούρι, κολοκύθι/καρπούζι και πιπεριά). Εμπλέκεται επιπλέον στο έργο ως συνεργάτης και στα υπόλοιπα πακέτα εργασίας.

STAMPA

2017 – 2018

Finished project, Role: Stakeholder.

Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2017 – 2018, πραγματοποιήθηκε πείραμα στον αγρό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση βιοδιεγερτικών σκευασμάτων σε δύο καλλιέργειες σκληρού σίτου. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι όλες οι μεταχειρίσεις βιοδιεγερτών επηρεάζουν θετικά την απόδοση, τον αριθμό των στάχεων/m2, τον αριθμό των σταχυδίων/στάχυ, τον αριθμό των καρπών/στάχυ και το βάρος των χιλίων κόκκων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ποικιλία Meridiano έδειξε υψηλότερες τιμές για όλα τα χαρακτηριστικά μέτρησης, σε σύγκριση με την Normanno. Φαίνεται λοιπόν, ότι η χρήση των συγκεκριμένων βιοδιεγερτών είχε θετική επίδραση στην παραγωγικότητα του σκληρού σίτου. Οι συγκεκριμένοι βιοδιεγέρτες διατίθενται στην αγορά από τη Φυτοθρεπτική και τη θυγατρική της, ORA SERVICES, ως προϊόντα θρέψης STAMPA. Το εν λόγω πείραμα διεξήχθη στα πλαίσια μεταπτυχιακής διατριβής του Γεωπόνου της Φυτοθρεπτικής Βασίλη Κουτσούγερα, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Παναγιώτα Παπαστυλιανού, στο εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάστηκε επιπλέον και ως δημοσίευση στα πλαίσια του 28th International Symposium of International Scientific Centre for Fertilizers (CIEC, 2020) με τίτλο: Effect of biostimulants on yield performance of two durum wheat cultivars (publication date: Nov 3, 2020).

Συγκριτική μελέτη λίπανσης Μαρουλιού με οργανοανόργανο λίπασμα και αντίστοιχο με αναστολέα νιτροποίησης DMPP.

2007 – 2009
Κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2007 – 2009, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διατριβής του Γεωπόνου της Φυτοθρεπτικής, Δημήτρη Αρριανά, Εργαστηρίου Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό: 1. Τη μελέτη και σύγκριση της αποτελεσματικότητας λίπανσης με δυο τύπους αζωτούχων λιπασμάτων σε καλλιέργεια μαρουλιού. 2. Τη μελέτη της επίδρασης κατσίγαρου, στο έδαφος και στην καλλιέργεια μαρουλιού, μετά την εφαρμογή του λίγες μέρες πριν τη συγκομιδή. Το πείραμα διεξήχθη σε πειραματικούς αγρούς του Νομού Μεσσηνίας και τα αποτελέσματα εκμαιεύτηκαν μέσω 3 δειγματοληψιών, 12 ημέρες μετά τη φύτευση των μαρουλιών, 35 ημέρες μετά τη φύτευση και 92 ημέρες μετά την φύτευση και 5 ημέρες μετά την προσθήκη του κατσίγαρου. Από την ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA) διαπιστώθηκαν αρκετές στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων, για τα περισσότερα αγρονομικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της απόδοσης στα τεμάχια που δέχθηκαν λίπασμα σε σχέση με το μάρτυρα και σημαντική μείωση των τιμών των νιτρικών στο έδαφος με την εφαρμογή του κατσίγαρου. Επιπλέον, η εφαρμογή του κατσίγαρου, αύξησε τη διαθεσιμότητα του καλίου στο έδαφος.