Αραβόσιτος

Αραβόσιτος

Ο Αραβόσιτος (Zea mays L.)

Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ετήσια εαρινά φυτά μεγάλης καλλιέργειας για την Ελλάδα. Eξαιτίας της υψηλής παραγωγικότητάς του σε βιομάζα και καρπό, χρειάζεται επάρκεια θρεπτικών συστατικών με σκοπό να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενες υψηλές αποδόσεις παραγωγής. Συνεπώς, η ορθολογική λίπανση του καλαμποκιού είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών, την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ο αραβόσιτος είναι ένα φυτό υψηλής παραγωγικότητας. Γι’ αυτό το λόγο οι θρεπτικές απαιτήσεις σε Άζωτο είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το Άζωτο (Ν) είναι το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο για το καλαμπόκι, ρυθμίζοντας την ανάπτυξη, την ποιότητα και την απόδοση της καλλιέργειας. Η έλλειψή του οδηγεί σε μείωση του αριθμού και του βάρους των σπόρων, καθώς και σε μείωση της βιομάζας, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην απόδοση, όσο και στην ποιότητα.

Ο Φώσφορος (P2O5), ευνοεί την άρτια ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του φυτού και είναι απαραίτητος για τη φωτοσύνθεση, την αναπνοή, τη σύνθεση υδατανθράκων, την κυτταρική διαίρεση και τη μεταφορά ενέργειας. Το Κάλιο (K2O) απαιτείται για την ενεργοποίηση πολλών ενζύμων και συμβάλει σημαντικά στην υδατική ισορροπία των φυτών.

Επιπλέον, το καλαμπόκι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε Θείο (S), Μαγνήσιο (MgO), Ασβέστιο (CaO), Σίδηρο (Fe), Ψευδάργυρο (Zn) και Μαγγάνιο (Mn).

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Βασική Λίπανση

Βασική Λίπανση

Η βασική λίπανση για την καλλιέργεια του αραβοσίτου, εστιάζει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 1. Βέλτιστη εγκατάσταση των φυτών, δημιουργώντας ένα πλούσιο ριζικό σύστημα, καθώς και ο εφοδιασμός των φυτών με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τη σωστή βλαστική ανάπτυξη και ανθοφορία της καλλιέργειας.
 2. Επαρκής εφοδιασμός Φωσφόρου (P2Ο5) και Καλίου (K2O), για τα επόμενα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης.
 3. Εφαρμογή 1/3 ή 1/2 συνολικών απαιτήσεων σε Άζωτο (Ν).
 4. Το καλαμπόκι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε Θείο (S), Μαγνήσιο (MgO), Ασβέστιο (CaO), Σίδηρο (Fe), Ψευδάργυρο (Zn) και Μαγγάνιο (Mn).
Επιφανειακή Λίπανση

Επιφανειακή Λίπανση

Η επιφανειακή λίπανση του αραβοσίτου, αφορά κυρίως τη χορήγηση σημαντικού ποσοστού Αζώτου (Ν) κατά την ανάπτυξη της καλλιέργειας, προκειμένου να καλυφθεί η δεύτερη αιχμή απαιτήσεων σε Άζωτο (κάλυψη 50 – 70% ετήσιων απαιτήσεων).

Έχει υπολογιστεί πως οι μέγιστες απαιτήσεις του αραβοσίτου σε Άζωτο, αφορούν το διάστημα μεταξύ 75ης έως 90ης ημέρα από τη φύτρωση του σπόρου. Φαινολογικά δηλαδή, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της άνθησης της φόβης και των στυλών. Ταυτόχρονα, υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο έχουν παρατηρηθεί και στο στάδιο του γεμίσματος του σπόρου.

 1. Η διαχείριση του Αζώτου όμως, είναι μία μοναδική και σύνθετη διαδικασία. Εξαιτίας των ιδιαζουσών μορφών του στο έδαφος, έχει εκτιμηθεί ότι το 50 - 70% του αζώτου που εφαρμόζεται στο έδαφος χάνεται. Επομένως, η βελτίωση του Δείκτη της χρήσης Αποτελεσματικότητας του Αζώτου (Nitrogen Use Efficiency, NUE) είναι για εμάς απαραίτητη προϋπόθεση, για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και του γεωργικού εισοδήματος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις απώλειες Αζώτου στο περιβάλλον.
 2. Η επιλογή των αζωτούχων λιπασµάτων πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται η αποφυγή απωλειών αζώτου λόγω εξαέρωσης της αμμωνίας ή λόγω έκπλυσης.

Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία

Οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται με βάση τις εδαφικές ιδιότητες, τα επίπεδα θρεπτικών στο έδαφος, το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, τις συνολικές απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, τον τύπο και την πρωιμότητα του υβριδίου, τη χρήση της καλλιέργειας (αν προορίζεται για καρπό ή ενσίρωση), καθώς και την αναμενόμενη απόδοση της καλλιέργειας του καλαμποκιού.

 

Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία

Θρεπτικές ανάγκες του αραβόσιτου

Μία προσέγγιση υπολογισμού των θρεπτικών αναγκών του καλαμποκιού είναι η εξής:

Οι συνολικές θρεπτικές απαιτήσεις για μία παραγωγή 1 – 1,5 τόνους / στρέμμα είναι

 • Άζωτο
  (N) 18-30 kg
 • Φώσφορος
  (P2O5) 4-8 kg
 • Κάλιο
  (K2O) 20-25 kg
Πρόγραμμα Θρέψης

Πρόγραμμα Θρέψης

Οι παρακάτω αναφερόμενες δόσεις και στάδια ανάπτυξης είναι ενδεικτικά και αναπροσαρμόζονται πάντα ανάλογα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου:

Γιατί η ορθολογική λίπανση εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

 

 

 

 • Αναμενόμενη απόδοση.
 • Χαρακτηριστικά εδάφους.
 • Πυκνότητα φύτευσης. 
 • Συνθήκες περιβάλλοντος.
 • Στάδιο ανάπτυξης.
 • Καλλιεργητική διάρκεια.
 • Ποικιλία
X