Αζωτούχα λίπανση με χρήση καινοτόμων λιπασμάτων παρεμποδιστών Αζώτου.

Το Άζωτο (N) είναι ένα στοιχείο με μεγάλη σπουδαιότητα για τη ζωή και το περιβάλλον. Τα φυτά έχουν θεμελιώδη εξάρτηση από αυτό, καθώς είναι το θρεπτικό στοιχείο που χρειάζονται στις μεγαλύτερες ποσότητες. Αποτελεί συστατικό πολλών ενώσεων του φυτικού κυττάρου, στις οποίες περιλαμβάνονται τα αμινοξέα, οι ορμόνες, τα νουκλεϊκά οξέα και η χλωροφύλλη. Συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι η τροφοπενία αζώτου παρεμποδίζει ταχύτατα την αύξηση και την ευρωστία των φυτών. Η διαχείριση του αζώτου όμως, είναι μία μοναδική και σύνθετη διαδικασία. Εξαιτίας των ιδιαζουσών μορφών του αζώτου στο έδαφος, έχει εκτιμηθεί ότι το 50 – 70% του αζώτου που εφαρμόζεται στο έδαφος χάνεται. Επομένως, η βελτίωση του δείκτη της χρήσης αποτελεσματικότητας του αζώτου (Nitrogen Use Efficiency, NUE) είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και του γεωργικού εισοδήματος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις απώλειες αζώτου στο περιβάλλον.

Ως εκ τούτου η ανάπτυξη λιπασμάτων με προσθήκη παρεμποδιστών, έχει ως στόχο τη μείωση των απωλειών θρεπτικών στο πεδίο καθώς και τη διάθεσή τους στα φυτά την κατάλληλη περίοδο και στην κατάλληλη ποσότητα. 

Ο όρος «λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης» ή «σταθεροποιημένα λιπάσματα» αναφέρεται στα λιπάσματα τα οποία περιέχουν παρεμποδιστές ουρεάσης ή/και παρεμποδιστές νιτροποίησης.

Οι παρεμποδιστές ουρεάσης που βασίζονται στο θειοφωσφορικό τριαμίδιο (NBPT), κλειδώνουν τις θέσεις δέσμευσης του ενζύμου ουρεάση. Με αυτό τον τρόπο, καθυστερούν τη μετατροπή της ουρίας σε αμμωνιακά ιόντα (NH4+) και ως εκ τούτου μειώνουν την πιθανότητα πτητικότητας της αμμωνίας (NH3).

Οι παρεμποδιστές νιτροποίησης που βασίζονται στη δικυανδιαμίδη (DCD) και στο DMPP, επιβραδύνουν τη διαδικασία της νιτροποίησης μέσω της καθυστέρησης της οξείδωσης των αμμωνιακών (ΝΗ4+) σε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) και κατά συνέπεια σε νιτρικά (ΝΟ3).

Η καινοτομία των παρεμποδιστών νιτροποίησης και ουρεάσης είναι μία από τις στρατηγικές αύξησης της αποδοτικότητας του αζώτου (NUE) που έχουμε για τις διάφορες καλλιέργειες. Προσδίδει πλεονεκτήματα τόσο στον παραγωγό όσο και στην καλλιέργεια και στο περιβάλλον.

Με την δράση του παρεμποδιστή ουρεάσης μειώνονται δραστικά οι απώλειες αζώτου στην ατμόσφαιρα υπό τη μορφή αμμωνίας. Ενώ με την δράση του παρεμποδιστή νιτροποίησης ελαχιστοποιούνται οι απώλειες αζώτου από το έδαφος λόγω έκπλυσης νιτρικών.

Η καλλιέργεια εξασφαλίζει συνεχή και πλήρη τροφοδότηση των φυτών με αζωτούχο λίπανση. Στην περίπτωση των παρεμποδιστών ουρεάσης τα γεωργικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ενώ στην περίπτωση των παρεμποδιστών νιτροποίησης η συσσώρευση νιτρικών στους καρπούς και στα φύλλα των φυτών αποφεύγεται.

Στους παραγωγούς από την άλλη πλευρά, εξασφαλίζεται η δυνατότητα να μειώσουν τις εφαρμογές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου, με αποτέλεσμα να απαιτούνται λιγότερες καλλιεργητικές εργασίες και μειωμένο κόστος. Επιπλέον, λόγω των υψηλότερων αποδόσεων και της καλύτερης ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, εξασφαλίζουν υψηλότερο κέρδος και γεωργικό εισόδημα.

Η προσεκτικά σχεδιασμένη διαχείριση της αζωτούχας λίπανσης αποτελεί, στις μέρες μας, βασική προτεραιότητα των προγραμμάτων θρέψης των καλλιεργειών. Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. πρωτοστατεί και σε αυτόν τον τομέα, αναπτύσσοντας τη σειρά κοκκωδών λιπασμάτων NEON, ιδανική για χειμωνιάτικες λιπάνσεις.

Η σειρά NEON ενσωματώνει την καινοτόμα τεχνολογία PENXCEL που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη προϊόντων με παρεμποδιστές αζώτου. Τα προϊόντα ΝΕΟΝ βασίζονται τόσο σε αναστολέα ουρεάσης (NBPT) για αποφυγή απωλειών αζώτου σε μορφή αέριας αμμωνίας, όσο και σε αναστολέα νιτροποίησης (DCD) για μείωση των απωλειών αζώτου λόγω έκπλυσης. Έτσι με την εφαρμογή των λιπασμάτων NEON εξασφαλίζουμε πολλαπλά καλλιεργητικά οφέλη. 

Ο παραγωγός μπορεί να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της αζωτούχας λίπανσης για την καλλιέργειά του και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις, ανάλογα πάντα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου.

Γιατί η ορθολογική λίπανση εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ